Konkurs Elements – Zasady i Regulamin

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie "Elements", organizowanym na platformach społecznościowych: Facebook i Instagram.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Elements" jest Next77 sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Bonarka 11, 30-417 Kraków, NIP 679-30-868-95, tel. 731760005, (zwany dalej "Organizatorem").

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Next77 sp. z o.o.

3. Organizatorem jest podmiot przekazujący nagrodę.

4. Celem konkursu jest promocja fotografii.

5. Konkurs jest organizowany na terenie Polski.

6. Konkurs trwa od 21/06/2024 do 31/07/2024 ("Okres Konkursu").

7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą zależną od przypadku ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 30 listopada 2009 r.).

8. Organizator informuje, że konkurs w żaden sposób nie jest prowadzony, sponsorowany, wspierany ani związany z Facebookiem ani Instagramem, ani podmiotami zarządzającymi tymi serwisami, w tym Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnicy konkursu nie mają żadnych roszczeń wobec tych podmiotów w związku z udziałem w konkursie.

9. Wszystkie informacje dotyczące Uczestnika udostępnione lub zebrane w związku z konkursem będą przetwarzane przez Organizatora (nie Facebook ani Instagram).

 

II. Uczestnicy

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Uczestnictwo w konkursie nie wiąże się z żadnymi kosztami ani zwrotem wydatków poniesionych przez Uczestników konkursu. Organizator nie przewiduje nagród za sam udział w konkursie.

3. Uczestnikami konkursu ("Uczestnicy" lub indywidualnie "Uczestnik") mogą być osoby będące konsumentami (tj. uczestniczące w konkursie w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową), będące użytkownikami platform społecznościowych Facebook i/lub Instagram, spełniające warunki korzystania z tych usług (określone w ich regulaminach), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób, które w jakikolwiek sposób uczestniczyły w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu, w tym członków Komisji Konkursowej.

4. Uczestnikiem może być osoba, która w dniu uczestnictwa w konkursie spełnia następujące warunki:

a) ukończyła 18 lat,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c) zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia,

d) posiada aktywne konta na portalach społecznościowych Facebook.com i Instagram.

5. Zgłoszenie do konkursu następuje po udostępnieniu i oznaczeniu zdjęcia na portalach społecznościowych (Facebook i Instagram) hashtagiem #hoyaelements oraz oznaczeniem oficjalnego konta marki: @hoyafilterspl na Facebooku lub @filtryhoya na Instagramie. Osoba chcąca zostać uczestnikiem konkursu jest zobowiązana do wysłania potwierdzenia zapoznania się z regulaminem w formie wiadomości @hoyafilterspl na Facebooku lub @filtryhoya na Instagramie oraz podania swojej nazwy użytkownika na Facebooku i/lub Instagramie. Aby zakwalifikować się jako uczestnik konkursu, powyższe kryteria muszą być spełnione jednocześnie i nieodłącznie. Powyższe działania stanowią zgłoszenie Uczestnika do konkursu ("Zgłoszenie Konkursowe").

6. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych organizatora konkursu i jego partnerów.

7. Udział w konkursie, a także prawa i obowiązki z nim związane, nie mogą być przenoszone na inne osoby i podmioty.

 

III. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Next77 sp. z o.o., adres: ul. Bonarka 11, 30-417 Kraków, NIP 679-30-868-95, tel. 731760005.

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami.

2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres do wysyłki nagrody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie lub otrzymanie nagrody.

3. Informujemy, że dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem udziału w konkursie i w celu wysyłki nagrody będą zbierane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą dyrektywę 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L.2016.119.1) - Art. 6 ust. 1 lit. b; Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. Administrator przechowuje dane osobowe Uczestnika do czasu zakończenia działań konkursowych.

5. Administrator przekaże dane osobowe Uczestnika wyłącznie swoim dostawcom, którym zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług prawnych. Wszystkie podmioty, którym przekazane zostaną dane osobowe Uczestnika, będą je przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami.

6. Uczestnik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,

b) prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,

c) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych i wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przez prawo. Złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania konkursu będzie traktowane jako wycofanie się Uczestnika z konkursu.

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację - w przypadkach, gdy Administrator będzie przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

f) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo do otrzymania swoich danych osobowych od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie informatycznym. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał te dane innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Uczestnikowi tylko w odniesieniu do danych osobowych, które Administrator przetwarza w związku z zawartą umową. Uczestnik może skorzystać z powyższych praw, kontaktując się z Administratorem zgodnie z danymi podanymi w pkt 1 lub 4 powyżej.

7. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Uczestnik nie podlega decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

 

IV. Zadanie konkursowe i nagrody

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia zgodnie z tematem "Elements", które będzie opublikowane na portalu społecznościowym Facebook i/lub Instagram z użyciem hashtagów "#hoyaelements" oraz oznaczeniem konta @hoyafilterspl na Facebooku lub @filtryhoya na Instagramie"@irixlens".

2. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie.

3. Prace konkursowe mogą być dowolnego formatu i rozmiaru, ale muszą być wykonane samodzielnie przez Uczestnika i nie mogą naruszać praw osób trzecich ani być sprzeczne z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami czy też regulaminami serwisów Facebook i Instagram.

4. Organizator konkursu powoła komisję konkursową ("Komisja"), która dokona oceny prac konkursowych. Komisja konkursowa dokona oceny na podstawie następujących kryteriów:

a) zgodność pracy z tematyką konkursu,

b) walory estetyczne pracy,

c) kreatywność i oryginalność,

d) jakość techniczna.

5. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i/lub mediach społecznościowych Organizatora.

6. Nagrodami w konkursie są karty podarunkowe do sklepu internetowego marki Hoya marki Hoya: https://hoya-filter.eu/pl

a) 1. miejsce: ZESTAW FILTRÓW SZARYCH HOYA PROND EX 67MM

b) 2. miejsce: FILTR SZARY HD MK II IRND (0.9) 77MM

c) 3. miejsce: FILTR POLARYZACYJNY HOYA FUSION ANTISTATIC NEXT 77MM

7. W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba zgłosi tę samą pracę konkursową, nagroda zostanie przyznana osobie, która pierwsza zgłosiła tę pracę do konkursu.

8. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na adres wskazany przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia nagrody wynikającą z podania błędnego adresu do wysyłki przez Uczestnika.

9. Uczestnik jest zobowiązany do przesłania swoich danych do wysyłki nagrody w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Brak przesłania danych w terminie skutkuje utratą prawa do nagrody.

10. Organizator nie przewiduje możliwości wymiany nagrody na jej ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę rzeczową.

11. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Uczestnika przed przyznaniem nagrody.

14. W przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, w szczególności złożenia nieprawdziwych oświadczeń lub naruszenia praw autorskich osób trzecich, Organizator może pozbawić Uczestnika prawa do nagrody.

 

V. Reklamacje

1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu.

2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Organizatora: ul. Bonarka 11, 30-417 Kraków w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu.

3. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, przyczynę reklamacji oraz treść żądania.

4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej.

5. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Zmieniony Regulamin zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu.

Nasza strona używa plików cookies w celu ułatwienia jej przeglądania!
OK