konkur hoya filters2

 

Konkurs fotograficzny Hoya Filters
„Flirt z filtrem”

Rozpoczynamy ogólnopolski konkurs fotograficzny dla użytkowników filtrów Hoya. Co miesiąc będą do zgarnięcia  filtry ochronne lub polaryzacyjne.
Zasady są proste:
1)    Wyślij jedno zdjęcie swojego autorstwa związane z filtrami Hoya - wykonane z filtrem Hoya,  lub pokazujące jak go używasz. Może być to ciekawa przygoda w której udział wziął Twój filtr, sytuacja w której filtr pomógł Ci uzyskać ten idealny kadr, lub samo zdjęcie wykonane po prostu z jego pomocą. Pamiętaj by zdjęcie nie było mniejsze niż rozdzielczość HD (1920x1080px lub 1080x1920px).
2)    Dołącz wyraźne zdjęcie tyłu opakowania filtra i skan/zdjęcie dowodu zakupu.
3)    Wybierz swoją nagrodę w odpowiedniej średnicy.
4)    Wyślij wszystko mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni posiadacz filtra Hoya kupionego w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2016 roku.
Tury konkursu rozstrzygane są z końcem każdego miesiąca. Najciekawsze zdjęcie wykorzystujące filtr Hoya zostanie nagrodzone filtrem Hoya Pro 1 Digital Protector lub Hoya CIR-PL Slim w dowolnie wybranej średnicy z zakresu 37-77mm.

Gorąco zachęcamy do zgłaszania się do konkursu. Nie powtórzcie błędu klientów Tokiny z zeszłego roku, kiedy do wygrania były między innymi tygodniowe warsztaty na Gran Canarii, a ważnych zgłoszeń nadeszło tak mało, że większość została nagrodzonych!

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Flirt z filtrem”

§ 1
Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Flirt z filtrem” zwanego dalej Konkursem.
2.    Formuła Konkursu została użyczona nieodpłatnie od pomysłodawcy formuły Konkursu, który jest właścicielem praw w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a Next77 Sp. z o. o. jest jego Organizatorem, za pośrednictwem podmiotu powiązanego – firmy Q Media, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Nad Potokoiem 25/28.
3.    Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4.    Przystąpienie do konkursu jest bezpłatne.
5.    Konkurs rozpoczyna się w dniu publikacji niniejszej informacji na stronie Hoyafilter.pl a kończy 31 grudnia 2016.
§ 2
Cel i tematyka konkursu
1.    Celem Konkursu jest:
- wyłonienie jednej, najlepszej fotografii w każdym miesiącu trwania konkursu, której autor zostanie nagrodzony określonymi w zasadach konkursu nagrodami;
- promowanie marki Hoya Filters;
- promowanie świadomej fotografii poprzez propagowanie użycia filtrów fotograficznych.
2.    Temat Konkursu zostaje niniejszym określony w brzmieniu: „Ja i mój filtr Hoya”.
§ 3
Warunki uczestnictwa
1.    Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich osób fizycznych, które legitymują się dowodem zakupu nowego filtra marki Hoya Filters, z polskiej dystrybucji, z datą zakupu między 1 stycznia 2016 a 31 grudnia 2016.
2.    Warunkiem koniecznym do spełnienia, celem przystąpienia do konkursu, jest przesłanie zdjęcia swojego autorstwa na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wraz z zachowanym oryginalnym zapisem metadanych EXIF w formacie JPG.
3.    Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy przejmują pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego Uczestnika.
4.    Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Od Uczestników nie zostanie pobrana żadna opłata.
5.    Uczestnikiem Konkursu jest każdy, kto spełnia stawiane w niniejszym regulaminie wymagania oraz do dnia 31 grudnia 2016r. zgłosi się poprzez wysłanie wiadomości zgłoszeniowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
6.    Uczestnicy Konkursu ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac konkursowych.
7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestników, wynikłe w stosunku do osób trzecich, związane z udziałem w Konkursie.
8.    Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że między 1 stycznia 2016 a 31 grudnia 2016 zakupił dowolny nowy filtr marki Hoya Filters w polskiej dystrybucji, posiada dowód jego zakupu oraz zgadza się udostępnić niniejszy dowód do wglądu Organizatorowi.
9.    W Konkursie udziału brać nie mogą:
- Osoby zatrudnione przez firmę Next77 Sp. z o.o. oraz osoby zatrudnione przez jej kooperantów wraz z członkami najbliższej rodziny;
- Osoby będące właścicielami firm pozostających w stałych stosunkach biznesowych z firmą Next77 i/lub jej kooperantami oraz osoby przez te firmy zatrudnione wraz z członkami najbliższej rodziny.
§ 4
Zasady zgłaszania prac konkursowych i przebieg Konkursu
1.    Praca konkursowa ma być pojedynczym zdjęciem wykonanym przez uczestnika. Prace niespełniające kryteriów postawionych w regulaminie Konkursu mogą zostać odrzucone, a Uczestnik Konkursu nie będzie miał możliwości zakwalifikowania swojej pracy do dalszego udziału w Konkursie.
2.    Zwycięskie prace konkursowe zostaną wyłonione do 5 dni roboczych od daty zamknięcia zgłoszeń w danym miesiącu, tj. do 5 dnia roboczego następnego miesiąca. O zajęciu nagrodzonego miejsca uczestnicy poinformowani zostaną poprzez pocztę elektroniczną, oraz w razie potrzeby, telefonicznie.
3.    Bezwzględnie zakazuje się Uczestnikom Konkursu przekazywania treści obraźliwych lub/i pornografii. Wszystkie prace zawierające wymienione treści zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4.    Organizator poinformuje wszystkich Uczestników, którzy zostaną odsunięci od możliwości dalszego udziału w Konkursie poprzez wiadomość e-mail.
5.    Dopuszczalna jest postprodukcja zdjęcia w programach graficznych.
§ 5
Komisja konkursowa i zasady wyłonienia laureatów
1.    Kapituła konkursowa jest powoływana na wniosek Organizatora – firmy Next77.
2.    Skład kapituły:
– Ewa Ganew, Karol Piętka, Piotr Madura, Piotr Kutypa. Przewodniczącą kapituły wyznaczona zostaje Ewa Ganew. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składu Kapituły, jej powiększenia lub zmniejszenia.
3.    Zadaniem kapituły jest:
– rzetelna, sumienna i obiektywna ocena prac;
– wybór finalistów Konkursu;
– publiczne zakomunikowanie wyboru Zwycięzców.
4.    Przy ocenie prac Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria oceny:
– jakość walorów estetycznych i artystycznych nadesłanych prac;
– powiązanie treści zdjęcia z marka Hoya Filters.
5.    Ze względu na możliwy różnorodny charakter prac konkursowych Kapitule pozostawia się możliwość zastosowania dodatkowych kryteriów oceny, które odzwierciedlają specyfikę zgłoszonych do Konkursu prac.
6.    Członkowie Kapituły dokonują oceny prac i wyboru finalistów nie znając danych personalnych ich autorów. W momencie, gdy zachodzi okoliczność mogąca podważyć bezstronność ich oceny, członkowie Kapituły mają obowiązek wstrzymania się od oceny danej pracy konkursowej.
7.    Wyłonienie zwycięskiego zgłoszenia następować będzie w miesięcznych turach, każdy miesiąc trwania konkursu to osobna tura. Konkurs będzie miał maksymalnie pięć tur i w każdej z nich jednego laureata. W sumie pięciu laureatów.
8.    Laureaci nagród zostaną wyłonieni w drodze głosowania. Każdemu Członkowi Kapituły przysługuje w głosowaniu jeden głos. W przypadku nierozstrzygającego głosowania, głos decydujący ma przewodnicząca kapituły.
9.    Ogłoszenie zwycięzcy danej tury odbędzie się na stronie internetowej Hoyafilter.pl do 5 dnia roboczego miesiąca następnego. Akceptacja postanowień regulaminu oznacza zgodę na publikację danych osobowych uczestnika (Imię, Nazwisko, Miejscowość) na stronie Hoyafilter.pl i/lub jej kooperantów, w przypadku zwyciężenia w danej turze.
10.    Każdy uczestnik może zgłosić się tylko do jednej tury konkursu. Próba obejścia tego ograniczenia skutkować będzie dyskwalifikacją.
11.    Nagrody:
Za zwycięstwo w turze, uczestnik może wybrać nagrodę: filtr ochronny Hoya Pro1 Digital Protector lub Hoya CIR-PL Slim w dowolnej średnicy z zakresu 37-77mm.
12.    Wydanie przyznanych nagród następować będzie w ciągu 14 dni roboczych od ogłoszenia zwycięzcy danej tury. Przekazanie nagrody odbędzie się w formie wysyłki opłaconej przez Organizatora lub na życzenie laureata w formie odbioru osobistego z siedziby Organizatora.
13.    Organizator zastrzega sobie prawo do opóźnienia w wysyłce nagrody sięgającego trzech miesięcy kalendarzowych, powstałego w wyniku działania siły wyższej lub nagłego wyczerpania się zapasów magazynowych produktu wybranego przez uczestnika na swoją nagrodę.
14.    Z uwagi na charakter Konkursu, który jest konkursem z dziedziny sztuki, nagrody przyznane w Konkursie, których łączna wartość nie przekroczy kwoty 760 zł, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzcy nagrodzeni w Konkursie zobowiązani są do zapłaty wszelkich podatków od przyznanej nagrody wymaganych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
§ 6
Ochrona danych osobowych
1.    Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, identyfikacji Uczestników i Laureatów Konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk wszystkich Uczestników, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest Next77 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bonarka 11, 30-415 Kraków.
2.    Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu i poprawiania danych osobowych.
§ 7
Prawa autorskie
1.    Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie pracy konkursowej, oświadcza, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przejmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.
2.    Złożenie fotografii na Konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora Konkursu o tym, iż utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii, albowiem utwór spełnia wymogi określone w artykule 81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych (Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych lub zawodowych lub osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej, jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).
3.    Przekazanie na Konkurs fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu bezpłatnego prawa do korzystania – na zasadzie licencji niewyłącznej – z utworów w celu promocji Organizatora, marki Hoya Filters lub Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Flirt z filtrem”– na czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
a.    W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b.    W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c.    W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, to znaczy w szczególności uprawnia Organizatora Konkursu do bezpłatnego korzystania z utworów poprzez umieszczanie ich w Internecie, Intranecie, publikacjach prasowych związanych z Konkursem, wystawach pokonkursowych, plakatach i innych materiałach reklamowych promujących wystawy i sam Konkurs oraz jego przyszłe edycje, katalogu Konkursu, albumie oraz kalendarzach ściennych i biurowych.
d.    W zakresie zezwolenia na wykonywanie praw zależnych i zobowiązuje się zgody tej nie cofnąć.
4.    Uczestnik zgadza się na posługiwanie przez Organizatora jego Imieniem i Nazwiskiem w celach informacyjnych.
5.    W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
§ 8
Postanowienia końcowe
1.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, jeżeli zaistnieją poważne powody.
2.    Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na dokumentację Konkursu przez Organizatora lub jego przedstawicieli, przedstawicieli prasy oraz innych mediów publicznych za pomocą obrazu lub/i dźwięku.
3.    W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.
4.    W przypadku wystąpienia sporu między uczestnikiem a organizatorem, niemożliwego do rozwiązania polubownie, sprawę rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby organizatora.

Zarząd Next77 Sp. z o.o.
Kraków, 01.08.2016r.

 

Nasza strona używa plików cookies w celu ułatwienia jej przeglądania!
OK